The Classical Review (New Series)

Reviews

Early Rome

Andreas Alföldi: Römische Frühgeschichte: Kritik und Forschung seit 1964. Pp. 220, 21 plates. Heidelberg: Carl Winter, 1976. Cloth, DM. 110.

R. M. Ogilviea1

a1 The University of St. Andrews