The Classical Review (New Series)

Reviews

Inscriptions From Asia Minor

E. Varinlioğlu (ed.): Die Inschriften von Keramos. (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 30.) Pp. xv + 109; 14 plates, 1 map. Bonn: Habelt, 1986. Paper, DM 135.

F. Becker-Bertau (ed.): Die Inschriften von Klaudiu Polis. (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 31.) Pp. xvii + 190; 6 plates, 2 maps. Bonn: Habelt, 1986. Paper, DM 135.

D. M. Lewisa1

a1 Christ Church, Oxford