The Classical Review (New Series)

Review Article

Cleruchies

J. Roya1

a1 University of Nottingham

N. Salomon: Le cleruchie di Atene. Caratteri e funzioni. (Studi e testi di storia antica, 6.) Pp. 272. Pisa: ETS, 1997. Paper, L. 28,000. ISBN: 88-7741-986-5.