Utilitas

Book Notes

Paschalis M. Kitromilides, Neoterē Politikē Theoria II, Ophelimistikos Phileleutherismos Jeremy Bentham—John Stuart Mill, Athens, 1986, pp. 59.